ลงทะเบียนเข้าร่วม

แสดง 16 รายการ
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ 80 42  คลิก 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค 75 45  คลิก 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน 75 40  คลิก 
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ 75 40  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า 60 40  คลิก 
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ 60 40  คลิก 
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 60 45  คลิก 
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 40  คลิก 
การตลาดออนไลน์ 60 45  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 60 45  คลิก 
การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48 40  คลิก 
การดูแลผู้สูงอายุ 45 20   
การอบรมผู้นำศาสนพิธี 45 45  คลิก 
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป 45 40  คลิก 
ขนมไทยในพิธีมลคล 30 20   
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 24 20   
แสดง 16 รายการ