บริการทางวิชาการและอบรมอาชีพให้กับสังคม เดือน มิถุนายน 2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 00:23โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 00:25 ]
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ให้บริการทางวิชาการและอบรมอาชีพให้กับสังคม 
โดยให้ความอนุเคราะห์ วิทยากร ด้านการแปรรูปอาหาร คาว หวาน กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร)
ซึ่งเป็นโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2562 ในหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  จำนวน  2  รุ่น  ในระหว่างวันที่  12 - 13 มิถุนายน  2562
รุ่นที่ 1 บ้านนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
รุ่นที่ 2 บ้านคำเชียงสา  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Comments