เอกสารการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างนี้

หลักฐานในการสมัครเรียน 
        1. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
        2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
        3. รูปถ่าย ขาวดํา/สี จํานวน 1 รูป 

คุณสมบัติของผู้เรียน 
        1. ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
        2. ไม่จํากัดวุฒิ 
        3. ผู้ทํางานและต้องการพัฒนาอาชีพ 
        4. ผู้กําลังมองหาช่องทางเพื่อประกอบอาชีพ 
        5. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการนําความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจําวัน
Ċ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร MUKCC,
6 ธ.ค. 2561 23:36