วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากร ด้านการแปรรูปสมุนไพรในชีวิต


NAME : พิริยาพร  สุวรรณไตรย์
POSITION : ครูชำนาญการ
ADDRESS : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
PHONE : 087-4090104

วิทยากร ด้านขนม เบเกอรี่


NAME : กุลนารี  นิยมไทย
POSITION : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ADDRESS : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
PHONE : 088-6899777

วิทยากรด้านอาชีพเสริมสวย


NAME : พิมพ์ประภา  คำจันทร์
POSITION : ครูชำนาญการ
ADDRESS : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
PHONE : 062-3505956

วิทยากร ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า


NAME : ปัทมา  คุ้มแถว
POSITION : นักวิชาการศึกษา 4
ADDRESS : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
PHONE : 089-6188980

วิทยากร ด้านการออกแบบ ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย


NAME : อำพล  ประจวบสุข
POSITION : พนักงานโครงการ
ADDRESS : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
PHONE : 096-0064525

วิทยากรด้านการแปรรูปอาหารคาว หวานNAME : มาลี  อินวัดพันธ์
POSITION : วิทยากรด้านอาชีพ
ADDRESS : เมืองมุกดาหาร
PHONE : 098-8173099

วิทยากร...................................NAME : xxxxxxxx
POSITION : xxxxxxx
ADDRESS : xxxxxxxxxxx
PHONE : xxxxxxxx

 

วิทยากร...................................NAME : xxxxxxxx
POSITION : xxxxxxx
ADDRESS : xxxxxxxxxxx
PHONE : xxxxxxxx

วิทยากร...................................NAME : xxxxxxxx
POSITION : xxxxxxx
ADDRESS : xxxxxxxxxxx
PHONE : xxxxxxxx