รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต (หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ) 

รูปแบบการเรียนการสอน
        จัดรูปแบบการเรียนการสอน ตามความต้องการของชุมชนเปิดกว้างวิชาชีพหลากหลาย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน 

เรียนจบแล้วได้อะไร
        1. สามารถนําหลักสูตรที่เรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพ หรือหารายได้เสริมได้
        2. พัฒนาอาชีพที่กําลังทําอยู่ 
        3. ได้รับวุฒิบัตร หลังจากจบหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
        1. ค่าสมัครเข้าเรียน 10 บาท/หลักสูตร 
        2. ทุกหลักสูตรคิด ชั่วโมงละไม่เกิน 5 บาท (ตัวอย่างเช่น 45 ชม. x 5 บ. + 10 บ. = 235 บ.) 

เวลาเรียน 
        1. เรียนได้ทั้งเวลาปกติและนอกเวลาราชการ 
        2. ผู้เรียนเป็นผู้กําหนดร่วมกับผู้สอน 
            ช่วงเวลา 
                    > จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 
                    > จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. 
                    > เสาร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00-17.00 น. 
            สถานที่เรียน >> จัดตามพื้นที่ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมสะดวกในการเดินทาง  

รายการหลักสูตรที่เปิดอบรม